Emobility Forum 2016
Back to main page

Általános Szerződési Feltételek

amely az alábbi Felek (továbbiakban Felek) között jön létre:

Az Emobility Forum 2016 rendezvény honlapján (emobilityforum.hu) keresztül akár ellenérték fejében (teljes áron vagy kedvezményesen), akár ingyenesen részvételi regisztrációt végző természetes vagy jogi személy, illetve egyéb szervezet mint Résztvevő (továbbiakban Résztvevő)

Emobility Solutions Kft.
Székhelye: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 3/b.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-188526
Adószám: 24906917-2-41

mint Szolgáltató és Szervező (továbbiakban Szolgáltató vagy Szervező)

Digitalwave Hungary Kft.
Székhelye: 1149 Budapest, Pillangó park 9.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-705608
Adószám: 12832332-2-42

mint (a jegyvásárlási rendszert) Üzemeltető (továbbiakban Üzemeltető)

Az Emobility Solutions Kft. az érdekkörében és szervezésében megrendezésre kerülő Emobility Forum 2016 elnevezésű rendezvényre (a továbbiakban: Rendezvény) szóló részvételi regisztrációval, illetve a hozzá kapcsolódó költségek megfizetésével kapcsolatosan az alábbi szabályokat határozza meg.

A Rendezvény tervezett helyszíne és időpontja: Budapest, Várkert Bazár 2016. szeptember 21. A Rendezvény, illetve az arra történő regisztráció így előre meghatározott teljesítésű és határidejű szolgáltatásnak minősül.

A Rendezvényhez kapcsolódó honlap elérhetősége, ahol a rendezvényről részletes információk olvashatók: www.emobilityforum.hu.

A Rendezvény honlapjának regisztrációs rendszerét igénybe vevő Résztvevő legkésőbb a „Tovább a fizetéshez” vagy „Regisztráció” gombra történő kattintással kifejezetten és visszavonhatatlanul, magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el a jelen Általános Szerződés Feltételekben (továbbiakban ÁSZF) meghatározott szabályokat.

Az így létrejövő szerződés nem minősül írásbeli okiratnak, papír alapú iktatásra nem kerül sor, a kötelmi jogviszony létrejöttét a regisztrációt bizonyító egyéb okiratok bizonyítják. (Pl. a regisztrációhoz kapcsolódó költségek megfizetéséről szóló bizonylat)

Az Emobility Solutions Kft., mint a Rendezvényt szervező és meghatározott szolgáltatást nyújtó, továbbá a Rendezvényre regisztrációt biztosító és belépőjegyet értékesítő jogi személyként kerül kötelmi viszonyba a Résztvevővel, ugyanakkor a jegyértékesítési valamint a rendezvényen történő részvétellel nyújtott szolgáltatások biztosítására vonatkozó kötelmi jogviszonyok elkülönülnek egymástól.

A jelen ÁSZF az ingyenes vagy ellenérték fejében történő regisztrációval Szolgáltató és Résztvevő között létrejött jogviszonyt, és a rendezvényen való részvétel feltételeit szabályozza. A jelen okirat magyar és angol nyelven készül, melyek közül a magyar nyelvű változat a hivatalos. A jelen ÁSZF területi hatálya – az Internet sajátosságait figyelembe véve – nem korlátozódik Magyarország területére.

A Résztvevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szervező bármikor jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit módosítani azzal, hogy a megváltozott rendelkezésekről az emobilityforum.hu weboldalon köteles tájékoztatót közzétenni legkésőbb a változás hatálybalépését megelőző 3 napon belül

Az Üzemeltető kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációs folyamat során a Résztvevő regisztrációját indokolt esetben visszautasítsa (különösen, de nem kizárólagosan: valótlan vagy hiányos adatok megadása, a regisztrációt illetve a fizetési rendszert befolyásoló bármilyen visszaélés esetén). A fentiekből kiindulva Résztvevő elismeri a tényt, miszerint őt teljes és kizárólagos felelősség terheli az általa szolgáltatott adatok megadása kapcsán. Résztvevő köteles az Szolgáltatót azonnal értesíteni bármilyen, az adataival történő visszaélés vagy illetéktelen felhasználás gyanúja esetén annak érdekében, hogy Szervező és Üzemeltető meg tudja előzni az ebből eredő esetleges károkat. Az értesítés elmulasztásából eredő valamennyi kárért Szervező és Üzemeltető kizárja a felelősségét, így ezek közvetlenül Résztvevőt terhelik. A Szervező és Üzemeltető jogosult bármikor ellenőrizni Résztvevő adatait illetve azok helyességét.

A Résztvevő a regisztráció illetve a jegyvásárlás során adatai megadásával kifejezetten elfogadja az Adatkezelési Szabályzatban meghatározottakat, melynek keretén belül hozzájárul, hogy adatait Szervező és Üzemeltető a szolgáltatás teljesítése érdekében rögzítse és kezelje, valamint azokat harmadik személyeknek továbbítsa. Az Adatkezelési Szabályzat itt található: http://emobilityforum2016dev.ticketwave.hu/privacy

Az online regisztráció menete a következő. Szervező korlátozott számban különböző mértékű kedvezményes és kedvezmény nélküli regisztrációs lehetőséget biztosít a rendezvényre a Résztvevők számára. A regisztrációhoz kapcsolódó költségek megfizetését a Résztvevő végrehajthatja:

a) bankkártyával történő fizetéssel
b) banki átutalással történő fizetéssel

A költségek banki átutalással történő megfizetése esetén a Résztvevőnek 48 óra áll rendelkezésére, hogy a regisztrációhoz történő költségeket megfizesse Szolgáltató bankszámlájára. Az átutalások kizárólag magyar forintban teljesíthetők Szolgáltató CIB Banknál vezetett 10700378-68451956-51100005 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlaszámlájára.

A regisztrációhoz kapcsolódó – a Szervezőtől illetve Üzemeltetőtől független harmadik személy által működtetett – fizetési folyamat során felmerülő esetlegesen felmerülő hibákért sem a Szervező sem az Üzemeltető nem vállal felelősséget és az ilyen hibákból eredő károk kizárólag Résztvevőt terhelik. A regisztrációt megerősítő automatikus visszaigazoló elektronikus levelet a Szervező a Résztvevő által a regisztráció során megadott e-mail címre küldi meg. A hibás adatok megadásából eredő károkért a felelősség kizárólag Résztvevőt terheli.

A Rendezvényre vonatkozó jegyárak meghatározása Szervező kizárólagos jogköre. A feltüntetett árak magyar forintban értendőek és bruttó összegek, azaz az általános forgalmi adó összegét magukban foglalják.

A regisztrációhoz kapcsolódó díjak átutalással történő megfizetése esetén Résztvevőnek 48 óra áll rendelkezésére, hogy a regisztráció befejezéséhez a kapcsolódó díjak megfizetését teljesítse. Ha a regisztrációhoz kapcsolódó díjak megfizetése nem történik meg 48 órán belül, úgy a regisztráció automatikusan befejezetlennek és így egyben sikertelennek minősül. A regisztrációs folyamat keretén belül fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség, azaz a regisztrációhoz kapcsolódó költségek megfizetéséig Szolgáltató semmilyen kötelezettséggel nem rendelkezik Résztvevő felé.

A regisztrációhoz kapcsolódó díjakról Szolgáltató papír alapú számlát állít ki a regisztráció során a Résztvevő által megadott számlázási címre. A számla módosítására a számla kiállítását követően nincs lehetőség, így minden, Résztvevő részéről történt adatszolgáltatási hibából eredő következmény Résztvevőt terheli. (Pl. hibás számlázási vagy postázási cím.) A számla átadása Résztvevő részére személyesen a rendezvényen vagy a regisztráció során megadott postázási címre történő kiküldéssel történik.

A sikeres regisztrációról Résztvevő e-mailben kap visszaigazolást, amely egyben egy visszaigazoló kódot is tartalmaz. A rendezvény helyszínén Résztvevő a visszaigazoló kód segítségével tudja igazolni, hogy jogosult a rendezvényen történő részvételre. A visszaigazoló kód kézbesítése Résztvevő számára kizárólag e-mailben történik bemutatása pedig bármilyen formában történhet a rendezvényen (nyomtatott formában, mobiltelefonon, bediktálással stb.)

A részvételi kód ellopásából, elvesztéséből, nyomtatási hibáiból stb. eredő következményekért kizárólag Résztvevő felel. Részvételi kód hiányában Szervezőnek jogában áll Résztvevő belépését megtagadni a rendezvényre. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a rendezvényre történő belépéshez részvételi kódjának közlése mellett szükség lehet a regisztráció során rögzített nevének közlésére is Szervező számára. A rendezvényen való részvétellel kapcsolatos visszaélés alapos gyanúja esetén Szervező fenntartja magának a jogot, hogy Résztvevő Rendezvényre történő belépését megtagadja!

A regisztráció sikeres befejezését megelőzően a regisztráció bármikor következmények nélkül megszakítható a regisztrációs felületről történő kilépéssel. A sikeres regisztrációt követően Szervező a Résztvevő számára a Rendezvényen helyet tart fenn, mely a Szervező által nyújtott szolgáltatás teljesítése megkezdésének minősül, ezért a sikeresen lezárt regisztrációt követően Résztvevőt az elállás joga nem illeti meg. Résztvevő kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy sikeresen lezárt regisztrációt követően az elállás joga nem illeti meg, és Szervezőnek nem áll módjában visszaváltani a jegyet vagy visszatéríteni annak értékét.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy az Internet sajátosságai miatt a rendszer folyamatos működése Szervező és Üzemeltető előzetes tudta és szándéka nélkül is megszakadhat. A folyamatos működésért illetve az esetlegesen felmerülő hibák lehető legrövidebb időn belül történő elhárításáért Szervező és Üzemeltető minden tőle elvárhatót megtesz. Szervező és Üzemeltető a fentiek alapján ugyanakkor a folyamatos és hibamentes működést garantálni nem tudja.

Szervező és Üzemeltető karbantartási, hibaelhárítás vagy más célból jogosult előzetes tájékoztatás nélkül szüneteltetni a rendezvényre történő online regisztrációt.

Szervező és Üzemeltető a szolgáltatás, a Rendezvény teljesítése során illetve azzal összefüggésben okozott károkért csak szándékosság, illetve súlyos gondatlanság esetén felelős, azzal, hogy súlyos gondatlanság esetén a kártérítés mértéke a részvételi díj mértékében korlátozott.

A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény magas színvonalon, zavartalanul és hatékonyan bonyolódjék le, mindazonáltal nem adhat semmilyen ígéretet, illetve garanciát a Rendezvény menetrendjére, a résztvevők körére és számára vonatkozóan. A Rendezvény programját, beleértve a beszédek, előadások, szekciók, műsorszámok, étkezések és fogadások menetét, helyszínét a Szolgáltató határozza meg, és fenntartja a jogot, hogy ezeket az előzetesen meghirdetettől eltérően megváltoztassa.

A Szervező jogosult a Rendezvényről kitiltani azt, aki megjelenésével, magatartásával vagy bármely nyilatkozatával sérti, illetve veszélyezteti a Rendezvény színvonalának,  rangjának illetve függetlenségének megőrzését.

A Résztvevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Rendezvény során kép, hang illetve videófelvétel készülhet róla, és a Rendezvényre történő regisztrációval egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező ezeket felhasználja. A Résztvevő egyben ahhoz is hozzájárul, hogy a Rendezvény témájához kapcsolódó, nyilvánosan elhangzott bármely nyilatkozatát Szervező felhasználja.

A rendezvény honlapján megjelenő információk, dokumentumok, képek, logók és egyéb megjelenített alkotások szerzői jogi védelem alatt állnak. Ezeket az anyagokat a jogtulajdonosok írásbeli engedélye nélkül harmadik személyek nem tehetik közzé, nem használhatják.

Szervező jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat, teljesítési segédeket igénybe venni. E személyekért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

A jelen ÁSZF-ben nem rögzített kérdésekben a relevanciával bíró hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

A jelen ÁSZF-ben meghatározott szabályokból eredő vitás ügyek elintézése során a Résztvevő a Budapesti Békéltető Testülethez valamint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat.

Szervező a sikeres együttműködés érdekében, bármilyen panasz esetén a megadott elérhetőségeken készséggel áll Résztvevő rendelkezésére.

Tájékoztató a reklamáció szabályairól

A fizetési tranzakcióval, a bankkártya adatok kezelésével, tikosításával, valamint a bankkártyával összefüggő panaszokkal a kártyabirtokos/felhasználó elsősorban a kártya kibocsátó bankjához, illetve a CIB Bankhoz fordulhat.

A szolgáltatásunkkal kapcsolatos reklamációk kapcsán kérjük, vegye fel kapcsolatot a Szolgáltató ügyfélszolgálatával az event@elektromobilitas.hu e-mail címen.

Az Emobility Forum 2016 rendezvényen igénybe vehető és nyújtott szolgáltatásokkal, a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzítettekkel kapcsolatban felmerülő panaszokkal a Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulhat, melynek elérhetőségei:

Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 70 677 7370
Postai úton: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 3/b.
E-mail: event@elektromobilitas.hu